Yu Li

Photo of Yu Li

M.Sc. Student

Supervisor: Richard Slevinsky

Office 519 Machray Hall
(204) 474-8102