Yijian Liu

Photo of Yijian Liu

Former M.Sc. Student

Graduated February 2018
Thesis Quaternion Polynomial Matrices
Advisor Yang Zhang