Rangachari Venkataraman

Senior Scholar

Education

B.A. (Hons.) Loyola
M.Sc. Madras
Dip. French Madras
Ph.D. Madras